Mt 25: Głębokie znaczenie i nauki dla wiernych

Mt 25: Głębokie znaczenie i nauki dla wiernych
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski16 lutego 2024 | 6 min

Mt 25 to jeden z najważniejszych rozdziałów Ewangelii według św. Mateusza, zawierający głębokie przesłanie dla wierzących.

Kluczowe wnioski:
 • Przypowieść o pannach mądrych i głupich uczy czuwania i gotowości na powtórne przyjście Chrystusa.
 • Przypowieść o talentach podkreśla, że wszyscy otrzymaliśmy dary i powinniśmy je pomnażać dla dobra innych.
 • Fragment o sądzie ostatecznym przypomina, że będziemy osądzeni na podstawie okazanego miłosierdzia.
 • Jezus wzywa do niesienia pomocy potrzebującym, widząc w nich jego samego.
 • Cały rozdział pokazuje praktyczny wymiar wiary i nawołuje do czynów płynących z miłości.

Kluczowy rozdział Biblii

Rozdział 25 Ewangelii według św. Mateusza należy do jednych z najważniejszych fragmentów Nowego Testamentu. Zawiera on bowiem fundamentalne przesłanie dotyczące postawy naśladowcy Chrystusa w oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście.

Ten rozdział został celowo umieszczony przez ewangelistę Mateusza tuż po mowie Jezusa o końcu świata (Mt 24). Stanowi on swego rodzaju praktyczne zastosowanie tamtych nauk. Ukazuje, w jaki sposób przygotować się na ponowne przyjście Syna Człowieczego.

Zagadnienia poruszone w rozdziale

Mt 25 zawiera trzy główne przypowieści lub obrazy, które wprost odnoszą się do postawy oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa. Są to kolejno:

 • Podobieństwo o dziesięciu pannach (ww. 1-13)
 • Przypowieść o talentach (ww. 14-30)
 • Obraz sądu ostatecznego (ww. 31-46)

Każda z tych przypowieści niesie ze sobą głębokie przesłanie, z którego wynikają konkretne wskazania dla życia chrześcijańskiego.

Mt 25: Przypowieść o 10 pannach mądrych i głupich

Na początku rozdziału 25 Mt 25 Jezus opowiada przypowieść o dziesięciu pannach oczekujących na przyjście oblubieńca. Pięć z nich określone jest jako "mądre", a pozostałe pięć jako "głupie". Różni je stosunek do nadejścia oblubieńca.

Podział ten obrazuje postawy wierzących wobec powtórnego przyjścia Chrystusa. Ci, którzy są przygotowani i czuwają, przypodobani są do mądrych panien. Natomiast niedbali, żyjący jedynie chwilą obecną - do panien nierozsądnych.

Przesłanie przypowieści

Jezus napomina swoich uczniów, by czuwali i byli gotowi na Jego nadejście, które nastąpi niespodziewanie. Nie znają bowiem dnia ani godziny. Tylko czuwanie i wierność Bogu pozwoli przyjąć Go z radością, gdy przyjdzie jak oblubieniec po swoją oblubienicę.

Z kolei ci, którzy zaniedbują swój związek z Bogiem, stracą szansę wejścia z Nim w bliską relację. Drzwi mogą pozostać dla nich zamknięte, podobnie jak stało się to w przypadku nierozsądnych panien.

Czytaj więcej:Nauka o Bogu: Rozwiązania krzyżówkowe ujawniające tajemnice wiary

Mt 25: Przypowieść o talentach - odpowiedzialność

Kolejna przypowieść z Mt 25 (w. 14-30) koncentruje się wokół motywu powierzonych człowiekowi talentów, czyli darów oraz zdolności. Ich właściwe wykorzystanie staje się sprawdzianem wierności względem Boga podczas jego nieobecności.

Bohaterem przypowieści jest pan, który przed wyjazdem powierza swoim sługom określoną ilość talentów. Jeden otrzymuje pięć, drugi dwa, a trzeci tylko jeden. Po powrocie pan wymaga od nich rozliczenia.

Wnioski z przypowieści

Podobnie Chrystus, dzieli między ludzi różnorakie dary i zdolności. Oczekuje jednak, że pomnożą je dla dobra innych i Królestwa Bożego. Ci, którzy to czynią, spotkają się z Jego uznaniem. Natomiast bierni, nic nierobiący ze swoimi możliwościami, zasługują na potępienie.

Przesłaniem tej przypowieści jest zatem wezwanie do odpowiedzialności i zaangażowania się w służbę bogu i bliźnim.

Mt 25: Sąd Ostateczny - kryterium miłości

Zdjęcie Mt 25: Głębokie znaczenie i nauki dla wiernych

Ostatnia część Mt 25 (ww. 31-46) zawiera wizję sądu ostatecznego, kiedy Chrystus przyjdzie w chwale wraz z aniołami, by dokonać podziału wszystkich narodów.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!” (Mt 25,34)

Kryterium podziału będą uczynki miłosierdzia spełnione bądź zaniedbane względem najmniejszych braci Chrystusa. Ci, którzy w potrzebujących dostrzegali samego Jezusa i im służyli, pójdą do nieba. Gdy zaś ktoś ich ignorował, skazany zostanie na wieczne potępienie.

Wezwanie do miłosierdzia

Jezus utożsamia się tu z ludźmi biednymi, chorymi i prześladowanym. Wzywa swoich uczniów, by nigdy nie przechodzili obojętnie obok cierpienia bliźnich. Miłość czynna, wyrażająca się w pomocy potrzebującym, stanowi rdzeń Ewangelii i zasadę Królestwa Bożego.

Mt 25: Miłosierdzie względem potrzebujących

Cały Mt 25 przeniknięty jest duchem miłosierdzia, które Jezus stawia za kryterium zbawienia. Pomoc ludziom chorym, głodnym, samotnym czy prześladowanym jawi się jako konkretny wyraz wiary i miłości Boga.

Dlatego chrześcijanin powinien mieć oczy i serce otwarte na wszelką nędzę bliźnich. W ten sposób okazuje posłuszeństwo Chrystusowi, który utożsamia się z każdą ludzką biedą.

Głodnych nakarmić Pomoc ubogim
Spragnionych napoić Opieka nad chorymi
Przyjąć podróżnych Wspieranie prześladowanych

Te oraz inne uczynki miłosierdzia są praktycznym sprawdzianem wiary i miłości każdego wierzącego. Stanowią one drogę do zbawienia w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa.

Mt 25: Czuwanie i gotowość na powtórne przyjście

Całościowo rzecz ujmując, Mt 25 stanowi wezwanie do czuwania i gotowości na ponowne przyjście Syna Człowieczego. Ma ono dla chrześcijanina charakter mobilizujący i zobowiązujący.

Z jednej bowiem strony niesie obietnicę spotkania z Chrystusem jako Oblubieńcem i wejścia do Jego Królestwa. Jednak pod warunkiem wierności Bogu oraz czynnej miłości bliźniego.

Dlatego postawa czuwania i gotowości na przyjście Pana powinna cechować życie każdego wierzącego. Tylko w ten sposób, kierując się duchem Ewangelii, chrześcijanin będzie godny spotkać się twarzą w twarz ze swoim Mistrzem i Zbawicielem.

Podsumowanie

Rozdział 25 Ewangelii św. Mateusza stanowi jedno z kluczowych przesłań Nowego Testamentu. Zawiera on praktyczne wskazówki, jak przygotować się na powtórne przyjście Chrystusa. Kluczem jest tu postawa czuwania, gotowości i czynnej miłości bliźniego.

Poprzez trzy przypowieści: o pannach mądrych i głupich, talentach oraz sądzie ostatecznym, Mt 25 ukazuje zasady Królestwa Bożego. Sprowadzają się one do wierności Bogu oraz trosce o potrzebujących, w których Jezus sam się utożsamia. Taki styl życia pozwoli godnie przyjąć Go na Jego powtórne przyjście.

Najczęstsze pytania

Zawiera on kluczowe przesłanie dotyczące postawy chrześcijanina wobec powtórnego przyjścia Chrystusa. Poprzez przypowieści i obrazy Jezus pokazuje, jak należy przygotować się na Jego ponowne przyjście, aby godnie spotkać się z Nim twarzą w twarz.

Ich błędem był brak czuwania i gotowości na przyjście oblubieńca. Choć wyszły na spotkanie, zabrakło im oleju w lampach, przez co nie mogły wejść na ucztę. Obraz ten przestrzega przed duchowym zaniedbaniem.

Talenty symbolizują dary i zdolności otrzymane od Boga. Oczekuję On, że pomnożymy je i wykorzystamy dla dobra innych. Jest to zatem wezwanie do odpowiedzialnego wywiązywania się ze swojego powołania tu, na ziemi.

Jezus mówi, że kryterium podziału będzie stosunek do najmniejszych - ubogich, chorych, więźniów itp. Utożsamia się z nimi, więc służba im jest zarazem służbą Jemu. Aktualna postawa miłosierdzia zdecyduje o losach na sądzie.

Jest to przede wszystkim wezwanie do czuwania, gotowości i czynnej miłości bliźniego. Tylko taka postawa świadczy o autentycznej więzi z Bogiem i pozwoli godnie oczekiwać na powtórne przyjście Chrystusa jako Zbawiciela, a nie Sędziego.

5 Podobnych Artykułów

 1. Anioł pasterzom mówił: odkryj nuty i unikaj błędnych interpretacji!
 2. Medjugorie: ostatnie objawienia Maryi, przesłania, znaki i świadectwa
 3. Parafia Kryry intencje: Przewodnik po intencjach mszalnych
 4. Przykłady modlitwy powszechnej: Inspiracje dla każdego
 5. Ewangelia na dziś z komentarzem: głębsze rozumienie słowa Bożego
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły